Poskytování dat
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Poskytování dat

Informační datové centrum (IDC) ÚHÚL přejímá, upravuje, archivuje a vydává data v souladu s předmětem činnosti stanoveným zřizovatelem (ve znění k 11. 7. 2001, čj. 27819/2001-3030). Pro poskytnutí dat je třeba dodržet zákonem nebo zřizovatelem určená pravidla a postupy.
Jedná se zejména o Pravidla MZe ČR. V souladu s těmito pravidly může být výdej dat z IDC ÚHÚL zpoplatněn. Bližší informace jsou uvedeny v ceníku ÚHÚL.
Žádosti o výdej dat se přijímají na příslušném formuláři pro výdej dat.
 
Přehled archivovaných dat a údajů
1. Lesní hospodářské plány (LHP)
4. Data získaná z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
5. Data pořízená při jednorázových akcích, zadaných a financovaných MZe ČR
6. Data získaná výměnou či jiným způsobem
 
1. Popis jednotlivých skupin
 
1.1. Data LHP, LHO, OPRL
 • Poskytování těchto dat je jednoznačně dáno pravidly MZe ČR č.j. 9080/05-16000 ze dne 15.3.2005 - viz. Pravidla MZe ČR
 • Data se poskytují na základě žádosti a následné smlouvy, jejichž vzory jsou k dispozici na požádání na všech pracovištích IDC a na internetových stránkách ÚHÚL.
 • Data LHP a LHO mohou být z ÚHÚL poskytnuta, až na výjimky v Pravidlech, pouze se souhlasem vlastníka.
 • Je-li žádáno o data LHP podle výčtu parcel katastru nemovitostí (KN), je nezbytné kromě seznamu parcel přiložit k žádosti též snímek současného stavu mapy KN, neboť ÚHÚL má na většině území státu k dispozici grafické podklady KN většinou jen k 1.1. kalendářního roku.
 • Se žádostí o data LHO (drobní vlastníci lesa) je vhodné se obrátit na státní správu lesů (SSL) obcí s rozšířenou působností (ORP), která je poskytuje za výhodnějších podmínek než ÚHÚL.
 • OPRL jsou zpracovávány na náklady státu, jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky a doporučují zásady hospodaření v lesích. Údaje schválených OPRL jsou poskytovány žadatelům rovněž podle pravidel vydaných MZe ČR.
 
1.2. Data získaná z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
 • Do této skupiny patří rastry map SM5, rastry map bývalého katastru nemovitostí (PK), katastru nemovitostí stávajícího (KN), vše přejímané 1x ročně; dále databáze KN a digitální katastrální mapy (DKM, KM-D), přejímané 2x ročně.
 • Užití dat je dáno dohodami mezi ČÚZK a MZe (SM5 jako podklad LHP, LHO a OPRL, zbývající data pro výkon státní správy na KrÚ a ORP).
 • Ostatním zájemcům mohou být tato data z IDC ÚHÚL vydána pouze na základě souhlasu ČÚZK.
 
1.3. Data pořízená při jednorázových akcích, zadaných a financovaných MZe ČR
 • K těmto datům patří např. okraje lesa z ortofot, honitby v ČR nebo grafická či numerická data z různých analýz v prostředí datového skladu ÚHÚL.
 • Tato data mohou být zájemcům poskytnuta pouze se souhlasem MZe ČR.
 
1.4. Data získaná výměnou či jiným způsobem
 • Tuto kategorii tvoří převážně různé celorepublikové informační vrstvy získané od organizací jiných resortů. Jejich poskytnutí je řešeno individuálně podle práv, která má k těmto datům ÚHÚL.
 
2. Postup vyřízení žádosti o data
 
2.1. Vystavení žádosti (objednávky) – náležitosti
 • Vždy je třeba označit, že se jedná o výdej dat. Při písemné komunikaci již na obálce, v případě emailu do kolonky „předmět“.
 • V případě nesprávného adresování objednávky výdeje dat může dojít ke zpoždění zpracování o lhůtu postoupení žádostí na správné pracoviště - pobočku.
 
2.2. Připomínky k žádosti, upřesnění
 • Žádosti s vážnějšími nedostatky jsou vráceny, nejasnosti se odstraňují telefonicky či elektronickou poštou.
 • Pro žadatele, kteří blíže neznají data IDC ÚHÚL, je vhodnější se před sepsáním žádosti s dotazy obrátit na specialisty IDC na jednotlivých regionálních pracovištích.
 
2.3. Přijetí žádosti, podepsání smlouvy
 • IDC ÚHÚL po přijetí žádosti zasílá žadateli nepodepsaný návrh smlouvy o předání a využití dat ve dvojím provedení.
 • Vyplněnou a potvrzenou smlouvu vrací žadatel podepsanou zpět a teprve poté jsou žadateli data předána či zaslána spolu s jedním paré smlouvy podepsané též zástupcem ÚHÚL.
 
2.4. Výdej dat, údajů
 • Pro tento proces je stanovena lhůta 1 měsíc, v praxi trvá cca 2-3 týdny.
 • Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém je ÚHÚL obdrží. Vyřízení obratem zpravidla není možné. Výjimkou jsou reklamace či drobné dodatky k požadavkům na data, které vyplynuly až při následném zpracování dat žadatelem. Nejvhodnějším způsobem předání dodatečných dat je pak elektronická pošta.
 
3. Cena
 • Pro výdej dat podle těchto ustanovení se zpracovaly podklady pro výpočet, které jsou k dispozici v ÚHÚL nebo na internetových stránkách ÚHÚL, viz Ceník.
 
Nestandardní činnosti
 • Pro nestandardní práce a služby je třeba vždy osobní jednání. Zamezí se tím pozdějším případným reklamacím na dodávky z IDC ÚHÚL.