Klasifikace nelesního pozemku
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Lesnicko-typologická klasifikace nelesního pozemku určeného k zalesnění

 
V souladu s nařízením vlády č.185/2015 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, provádí ÚHÚL na žádost vlastníka zalesňovaného pozemku zařazení pozemku do jednotek lesnické typologie – lesních typů.
 
Na základě lesního typu je pak možné určit cílový hospodářský soubor a navrhnout dřevinnou skladbu nového lesního porostu.
 
ÚHÚL je na základě své Zřizovací listiny pověřen zajišťováním jednotného lesnicko-typologického systému lesů v ČR. Je jediným subjektem oprávněným k lesnicko-typologické klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění, a to bez ohledu na jeho výměru.
O lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění může požádat:
  • Vlastník pozemku
  • Odborný lesní hospodář
  • Orgán státní správy lesů
 
Náklady na mapování při lesnicko-typologické klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění ve standartním měřítku 1 : 10 000 žadatel nehradí.
 
Žádost
K podání žádosti o lesnicko-typologickou klasifikaci nelesního pozemku určeného k zalesnění slouží standardizovaný formulář, který je třeba v písemné podobě doručit na příslušnou pobočku ÚHÚL.
 
Náležitosti žádosti:
  • Název katastrálního území
  • Číslo pozemku
  • Výměra pozemku
  • Kopie katastrální mapy
  • Kopie výpisu z katastru nemovitostí
 
Termíny podání žádosti
Lesnicko-typologická klasifikace nelesního pozemku je specializovaná činnost, která je vázána na terénní šetření, které probíhá v době od 1. 4. do 31. 10. Pokud mají být mapovací práce dokončeny v témže kalendářním roce, je nutné doručit žádost ÚHÚL nejpozději do 30. září příslušného roku.